34. จำนวนสถานีและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสถานีและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล”

ใน พ.ศ. 2561 แหล่งน้ำบาดาล ในประเทศไทยจากข้อมูลบ่อสังเกตการณ์จำนวน 901 สถานี 1,587 บ่อ กระจายตัวอยู่ใน 27 แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บรวมทั้งประเทศ 1,137,587 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย 45,368 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บทั้งหมด โดยภาคกลางมีปริมาณน้ำกักเก็บมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.91 ของปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บทั้งหมด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 19.39 17.51 14.76 และ 5.43 ของปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บทั้งหมด ตามลำดับ ในขณะที่ ปริมาณน้ำที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.50 ของปริมาณน้ำที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งประเทศ รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 23.21 20.60 11.68 และ 9.03 ของปริมาณน้ำที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งประเทศ ตามลำดับ

จำนวนสถานีและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลใน 27 แอ่งน้ำบาดาล พ.ศ. 2561

หมายเหตุ: น้ำบาดาล 27 แอ่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่-ลำพูน เชียงราย-พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ ฝาง น่าน
                เจ้าพระยาตอนบน เพชรบูรณ์ เจ้าพระยาตอนล่าง ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา-อุบลราชธานี
                อุดรธานี-สกลนคร เลย ปราจีนบุรี-สระแก้ว จันทบุรี-ตราด ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช-พัทลุง
                ระนอง-สตูล หาดใหญ่ จะนะ ปัตตานี และนราธิวาส

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562